SIKKERHET av Kari Bang, Sikkerhetsrådgiver/Miljøingeinør

Vi omgir oss med batterier i ulike størrelser, former og ulik kjemi hver dag, og det blir stadig mer batterier i omløp. Alle disse batteriene skal en dag kasseres og samles inn for gjenvinning, og det er vår jobb i Batteriretur. Hvordan løser vi dette på best mulig måte? For å få den beste løsningen får vi ta ett skritt tilbake og se hva vi har gjort helt fra starten, og som har betydning for dagens innsamling for Batteriretur.

Utfordringer for 25 år siden
Helt siden 1993 har vi vært «hands on» både på innsamling og håndtering av batteriene vi tar ansvar for. Det logistikknettverket vi i dag benytter oss av, er nøysommelig bygd opp fra bunnen av i vår organisasjon over mange, mange år. I hverdagen omgir vi oss med mye ulikt utstyr som inneholder batterier, og det blir flere og flere batterier som skal samles inn. Da Batteriretur startet var det bly og kadmiumholdige batterier som skulle samles inn. Disse batteriene inneholder miljøskadelige tungmetaller, og det er derfor viktig at de ikke havner på avveie.

Utfordringer i dag
I dag har vi mange ulike batterityper og noen av disse gir oss andre utfordringer enn bly og kadmiumbatteriene gjør. Nyere typer batteri sånn som Litium og Li-ionbatteriene har en sammensetning, størrelse og energitetthet som gjør at vi må ta andre forholdsregler ved innsamling og håndtering.

Innsamlingsnettverk
Vi har et nettverk av samarbeidspartnere i hele landet og uten disse ville vi ikke klare våre forpliktelser for innsamling, verken overfor våre eiere, myndigheter eller gjenvinningsverk. For å sikre at vi også i fremtiden skal kunne levere gode råvarer til gjenvinningsverkene, må vi bidra med kunnskap og kompetanse til våre samarbeidspartnere. Batteriene materialgjenvinnes i Europa og våre kasserte batterier er råvarer industrien er avhengig av.

Kunnskap og kompetanse
Vi i Batteriretur, som alle andre, er avhengig av å øke vår kunnskap og kompetanse, og vi må vite hvor vi finner dette. Det er her vårt solide nettverk av kompetente enkeltpersoner, fagforum, organisasjoner og myndigheter med flere er viktige støttespillere for oss.

Tillitt er viktig
Nettverket vårt er komplekst, det består av kompetente enkeltpersoner, fagforum og organisasjoner med ulik kompetanse både i inn- og utland som vi har stor tillit til. Vi har også gode relasjoner og tillit til myndighetene som regulerer både innsamling, gjenvinning og transport av batterier som kan være både farlig avfall og farlig gods. Vi har også gjenvinnings verk i Europa i nettverket vårt, samt batteri importører og andre kompetente miljøer som f.eks ulike brannetater. Tillit til hverandre er viktig for at vi skal kunne dele kunnskapen vi har med samarbeidspartnerne, og det gjelder også for at vårt nettverk vil dele med oss. Denne tilliten er bygd opp over tid. Her tror jeg noe av nøkkelen til vår kunnskap og kompetanse om batterier, innsamling, transport og gjenvinning ligger.

Batteriretur tar ansvar
Som sikkerhetsrådgiver er jeg spesielt opptatt av at den kunnskapen og kompetansen vi innehar eller har tilgang til, må komme våre samarbeidspartnere til gode. Dette har vi drevet med i mange år. Resultatet av kunnskaps- og kompetansehevingen tror jeg er med på å gjøre at vi i dag får inn batteriene og kan levere disse som råvarer til europeisk industri med en renhet ingen andre klarer. Dette er noe vi alle i Batteriretur jobber med hver dag, og det har i alle år vært viktig for oss å jobbe seriøst med dette.

Fokus på energisikkerhet
Sikker håndtering av Li-/Li-onbatterier utfordrer det gamle tankemønsteret om å samle inn og håndtere de miljøskadelige batteriene. Li-/Li-ionbatterier har spesielle egenskaper og er bygd opp på en annen enn andre batterier. De er små, lette og mer energirike. Det finnes også veldig mange av dem. De finnes i alle mulige applikasjoner og utstyr, og de er gjerne «skreddersydd» til et spesielt formål.

Vi skal selvsagt fortsette å jobbe seriøst med å samle inn og gjenvinne de miljøskadelige batteriene, men fokuset for vår del er i minst like stor grad energisikkerhet i alle ledd i nedstrømmen. Energisikkerhet dreier seg om å redusere risikoen for kortslutning og brann i batterier fra de leveres inn til de er gjenvunnet. Opplæring om akkurat dette er en stor del av vår virksomhet, for å sikre at alle kan gå hjem fra jobb hver dag og at vi alle har en arbeidsplass å komme til neste dag.

Her spiller vår kunnskap og kompetanse, vårt nettverk og vår tillitt en stor rolle. Batteriretur har også hatt mulighet til å «teste ut» i trygge omgivelser hvordan brann i både små og store Li-/Li-ionbatterier kan utarte seg. Dette har i tillegg til annen kompetanseheving gitt oss god og solid erfaring vi også kan basere våre råd og vår veiledning til samarbeidspartnerne på.

Sporbarhet for batteriene
Batteriretur har gjennom alle år sikret sporbarhet for de batteriene vi samler inn, slik at vi vet hvor batteriene oppstår som avfall og vi vet hvor de er gjenvunnet. Dette har vært og er fremdeles veldig viktig for oss. Men med nye typer batterier må vi også sikre en trygg innsamling for å unngå uhell.

Tilgang til god kunnskap og kompetanse er derfor alfa og omega for våre samarbeidspartnere ved innsamlingen av batteriene.

Vi i Batteriretur har sikret at våre samarbeidspartnere har denne tilgangen, enten gjennom vår nettside, våre veiledere eller ved skreddersydd opplæring.

Og vi vil fortsette å ha fokus på å kontinuerlig å tilegne oss riktig kompetanse og å dele denne.

Sikkerhet først – alltid!