Bilimportørene og bilprodusentene har stor tillitt til Batteriretur

Erik Andresen taler på vegne av bilprodusentene og bilimportørene i Norge som er opptatte av både innsamling og gjenvinning. Han er daglig leder i Bilimportørenes Landsforening og daglig leder i Autoretur AS, og er svært fornøyd med samarbeidet med Batteriretur.

Bilimportørenes Landsforening
Bilimportørenes Landsforening er de norske bilimportørenes bransje- og interesseorganisasjon, og har i dag 25 medlemmer. Erik Andresen er leder for organisasjonen.
– Landsforeningen jeg leder organiserer alle nybilimportørene i Norge. Jeg er også daglig leder i Autoretur som er en returordning for kasserte kjøretøy. Det vi jobber for er rammeverk og regelverk rundt de nye bilene, også håndterer vi alle kasserte kjøretøy og sender de til gjenvinning, sier Erik Andresen.

Langt og godt samarbeid med Batteriretur
Bilimportørenes Landsforening og Autoretur har hatt et langt forhold til Batteriretur rundt innsamling og håndtering av blybatterier. – Dette samarbeidet kjenner vi godt. Vi var også så heldige å ha samme styreleder, Bjørn Borg, i en lang periode. Sånn sett så har vi hatt sterke bånd mellom bilimportør virksomheten og Batteriretur i mange, mange år.

Etablering av Batteriretur Høyenergi AS
Når høyenergibatterier og elbilbatterier kom så endret behovet seg når det gjaldt innsamling og håndtering av disse.
– Det ble en helt annen situasjon fordi de krever en annen måte å bli behandlet på. Et blybatteri har en positiv verdi, så der bærer verdien av batteriets innsamling og gjenvinning. På høyenergibatterier derimot så er det en negativ kostnad så her måtte vi sette opp et annet system som kunne håndtere batteriene opp mot bilimportørene, sier Andresen. Det endte med etablering av Batteriretur Høyenergi AS.

En fleksibel ordning tilpasset bilimportørenes behov
Det viktigste for bilprodusentene og bilimportørene, altså bilimportørenes representanter i Norge, det var å få på plass et robust system for å samle inn batteriene både hos bilforhandlerne og hos biloppsamlerne som håndterer utrangerte kjøretøy og forsikringsbiler.
– Det ble da laget en avtalemal, en meny egentlig, som de ulike produsentene kunne plukke fra, utfra hvilke behov den enkelte bilprodusenten måtte ha. Det er litt forskjellig hvordan de tenker, og det la vi til rette for. Nå har de aller fleste bilimportørene signert en slik avtale med Batteriretur Høyenergi – da med økonomiske forpliktelser med mere inkludert, sier Andresen.

Bilimportørene har 25 % eierandel i selskapet Batteriretur Høyenergi og to styrerepresentanter og følger virksomheten tett.

Verdensledende prosesser med sikkerhet og miljø i fokus
Batteriretur’s avdeling i Sandefjord er hovedsetet for høyenergibatterier. Her har de gjennom flere år utviklet unik kompetanse og metoder for sikker transport og demontering, noe som er meget viktig da høyenergibatterier krever en helt spesiell kompetanse. Dette er kompetanse de har tilegnet seg i tett samarbeid med bilindustrien.
– Ordningen gjennom Batteriretur Høyenergi har vært en veldig god ordning for oss, og kompetansen til Batteriretur generelt, og ikke minst gjengen i Sandefjord, sier Andresen. – Vi har sendt den ene delegasjonen etter den andre dit for å lære av dem.

Godt rigget for fremtidige volumer av høyenergi og elbilbatterier
Markedet for elbiler har vokst formidabelt de siste årene. Det er allerede over 250.000 elbiler i Norge. Batteriretur Høyenergi har et godt system på plass rigget for fremtidig behov.
– Vi må si at dette ser veldig bra ut, og vi har klart å rigge dette systemet sammen. Når volumene av disse batteriene begynner å komme inn så er systemet klart for å ta imot dem, sier Andresen.

– Vi er kjempefornøyde med samarbeidet, og bilprodusentene og bilimportørene har stor tillit til at dette blir gjort på en sikker, miljømessig og kostnadseffektiv måte, sier Andresen.

Fremtidig håndtering av kasserte kjøretøy
Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall.
Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen.

– Vi har tett dialog med DSB og Miljødirektoratet for å se på det nye batteridirektivet og avfallsforskriften 3 og 4 som er batterier og biler rundt hvordan dette skal se ut fremover. Regelverket må henge med for god og sikker håndtering, og her samarbeider vi veldig bra med Miljødirektoratet, sier Andresen.

Etableringen av Hydrovolt
Bilimportørenes Landsforening og Autoretur er svært positive til etableringen av HydroVolt, som skal samle inn og gjenvinne Li-Ion batterier fra blant annet elbiler og marin sektor.

– Dette er jo et kjempeskritt i riktig retning for gjenvinning av disse batteriene. Det er jo ikke alle som kan gå inn i et annenhåndsmarked, og når det så skal gjenvinnes er det viktig at vi finner effektive måter å gjøre dette på og at vi henter ut de materialene man kan bruke i produksjonen av nye batterier. Så dette er jo det helt glimrende. Det er et lite eventyr det prosjektet der altså, sier Andresen.

– Jeg har snakket med flere av representantene for bilprodusentene i Tyskland som jobber for Volkswagen og BMW med flere, og de har uttrykt at det var en skikkelig hyllevelter når denne nyheten kom. Det kom overraskende på mange miljøer at man var kommet så langt. Det er veldig spennende når så store selskaper som Hydro går inn i denne bransjen. Der sitter det noen gløgge mennesker som vet litt om fremtiden og hva det lønner seg å satse på, sier Andresen.