Generell informasjon

Enkelte batterier kan kreve spesiell håndtering som avfall.

Batterienes potensielle helse og miljøeffekter:

Noen batterier inneholder farlige stoffer (bly, kadmium eller kvikksølv) og disse skal sorteres som farlig avfall. Andre batterier inneholder ikke nødvendigvis farlige stoffer, men derimot stoffer som kan gå til gjenvinning. Selv om batterier skal være trygge i bruk i tiltenkt utstyr, betyr det ikke at vi ikke skal ha fokus på riktig og sikker håndtering av disse når vi ikke lenger bruker dem. Batterier er energilagringslagringsenheter og er ikke tomme for energi når vi kasserer batteriene. Batterier er ikke dødt materiale, så husk å sett tape over polene før de leverer dem inn til gjenvinning.

Hensikten med kildesortering av batterier:

Hensikten med kildesortering er å samle inn batteriene for å gjenvinne stoffene i batteriene. Det er viktig å sørge for at miljøgifter ikke kommer på avveie, men kan gå inn i lukkede kretsløp når de kasseres. De miljøskadelige batteriene går tilbake til batteriprodusentene og blyet i blybatteriene brukes i produksjon av nye batterier. Kadmium fra kadmiumholdige batterier går også i et lukket kretsløp og brukes blant annet i produksjon av nye batterier.

For de batteriene som ikke er miljøskadelige er det viktig at vi samler dem inn og gjenvinner de stoffene i batteriene som er mulig å gjenvinne. Noen av stoffene i batterier kan brukes på nytt og på nytt mange ganger. Ved å gjenvinne stoffene i batteriene, reduserer vi behovet for jomfruelige materialer.

Levering av batterier

Batteriene inngår i et system for retur og gjenvinning og kasserte batterier kan leveres vederlagsfritt til forhandler.

Batteriretur har et landsdekkende innsamlernettverk og vi sørger for innsamling av alle typer batteri fra små knappceller til store industribatterier. Batteriene går i et lukket kretsløp fra Batteriretur til gjenvinningsanlegg.

Alle batterier skal samles inn for gjenvinning, og butikker som selger batterier er forpliktet til å ta imot samme typen batteri som de selger.

Forbrukere kan levere batterier gratis enten på en butikk som selger tilsvarende batterier, på kommunale/interkommunale miljøstasjoner eller på farlig avfallsmottak.

Gjenvinning av kasserte batterier

Hvordan returselskap bidrar til gjenvinning av kasserte batterier:

Batteriretur har avtaler med godkjente gjenvinningsanlegg i Europa og vi sørger for at alle batterier vi samler inn blir sendt til et av disse anleggene for gjenvinning.

Hva merkingen i forskriften betyr

Alle batterier som selges i dag i Norge skal være merket med følgende symbol:

batterimerke

I tillegg skal batterier som inneholder betydelige mengder av miljøgiftene bly, kadmium eller kvikksølv være merket med symbolet for det miljøskadelige stoffet batteriet inneholder, bly (Pb), kadmium (Cd) eller kvikksølv (Hg). Symbolet skal stå under avfallsbeholderen.

Merkingen forteller at alle batterier skal samles inn og ingen batterier skal kastes i restavfallet. Merkingen forteller også hvilke batterier som inneholder betydelige mengder av enten bly, kadmium eller kvikksølv.

Det er også et krav om at oppladbare batterier skal være kapasitetsmerket.