Nytt om regelverk

Nytt regelverk er på plass og jeg er klar for å «dypdykke» i ADR/RID 2021. Nesten 1400 sider! Boka skal merkes, og gamle notater skal bli som «nye». Eventuelle endringer vil bli oppdatert i våre veiledere og tilgjengeliggjort for alle våre samarbeidspartnere så fort det er klart.

Den norske forskriften om landtransport av farlig gods har til nå vært presentert i en egen del foran i boka ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods, men er fra 2021 tatt ut. Forskriften finner du på lovdata.no. Forskrift om landtransport av farlig gods inneholder norske regler for transport av farlig gods innad i Norge, og disse kan avvike fra det internasjonale regelverket.

ADR/RID Landtransport av farlig gods inneholder det internasjonale regelverket som regulerer transport av farlig gods på vei og jernbane.

 

Ta gjerne en kikk i regelverket slik at du alltid er oppdatert:

Forskrift om landtransport av farlig gods

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-04-01-384

 

ARD/RID Landtransport av farlig gods

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/andre-boker/adr-rid-2021-web.pdf

 

Hilsen Kari

Sikkerhetsrådgivern i Batteriretur