Opplæring eller oppfriskning av kompetansen.

I de to forrige blogginnleggene hadde jeg fokus på trygg transport av batterier og risikovurdering. For å oppnå tryggest mulig transport, og for å minimere risikoen både under transport og håndtering på ethvert anlegg er kunnskap og kompetanse viktig. Rene fraksjoner i nedstrømmen er vårt høyeste ønske. Her har vi alle ansvar, slik at ingen av oss skyver risikoen videre til neste ledd i kjeden. Vi skal bli enda bedre, - sammen!

Vet vi eller tror vi?
Kunnskap og kompetanse er nøkkelord for riktig håndtering og transport. Da tenker jeg ikke bare på kunnskap og kompetanse om hva man håndterer. Vi må også ha kunnskap om hvilken risiko vi utsetter andre for hvis kompetansen vår ikke er god nok. Dette gjelder på eget anlegg, og for neste ledd i nedstrømskjeden.
Hvordan skal ansatte i mottakskontrollen på et anlegg kunne håndtere kolli korrekt dersom man ikke har fått tilstrekkelig kunnskap om det man mottar og senere sender videre i kjeden? Hva med sjåføren, hvordan skal sjåføren kunne avvise gods som ikke er emballert og merket i henhold til regelverk dersom sjåføren ikke har tilstrekkelig kompetanse?
Vi må heve kunnskapen i alle ledd i hele kjeden. Da kan vi ta gode kunnskapsbaserte valg, og ikke valg basert på noe vi bare tror.

Kunnskap og kompetanse for de ulike rollene i bransjen
Hvordan sikre at menneskene i de ulike rollene i virksomheten har riktig kompetanse? Oversikt over de ulike rollene og den enkeltes oppgaver i bedriften, sammen med god opplæring er en god start.
Jeg tror god opplæring, kunnskap og kompetanseheving i alle ledd er en viktig faktor for at vi skal få renere og tryggere fraksjoner i nedstrømmen. Vi må vite hva vi har og kjenne risikoen ved det vi skal håndtere. Mottakskontroll er et viktig punkt i kjeden. Det er her vi skal avdekke eventuelle avvik, så vi sikrer at vi har kontroll på det vi har inne på anlegget. Vet hva man tar imot, er det også lettere å vite hva man sender fra seg.

Positiv utvikling
Det har skjedd mye positivt de årene jeg har vært en del av denne bransjen, men vi kan bli enda bedre.
Kunnskaps- og kompetanseheving i alle ledd bør være et tema hos ledere i alle virksomheter. Dersom vi jobber sammen og deler av vår kunnskap og kompetanse vil vi kunne være med på å gi hele bransjen enda et løft.
Mitt inntrykk er at de som jobber i avfalls- og gjenvinningsbransjen ønsker å gjøre en best mulig jobb, og da trenger de tid og mulighet til kunnskaps- og kompetanseheving i en travel hverdag. Det er, sånn som jeg ser det, en god investering for virksomheter å ha ansatte med god nok kunnskap og kompetanse i forhold til jobben de skal utføre. Vi kan bli bedre, – sammen.
Jeg vet at det er veldig mange utrolig dyktige og dedikerte folk på de ulike anleggene og disse må løftes opp og frem. Deres kunnskap og kompetanse er viktig for at bransjen skal kunne håndtere ressursene på best og tryggest mulig måte. Da tar vi også bedre vare på de ressursene vi forvalter.
Batteriretur bidrar gjerne med å heve kunnskap og kompetanse til våre samarbeidspartnere. Det er bare å ta kontakt. Vi må jobbe sammen for å være best, og jeg tror det nytter.

Sikkerhet først – alltid!
Sikkerhet koster penger, men vi har tru på at det er billigere å forebygge enn å rydde opp i etterkant. Risikovurdering handler om å forebygge ulykker, miljø- og helseskade for å skape trivsel på arbeidsplassen. Den jobben tar i grunnen aldri slutt.

Kunnskaps- og kompetanseheving
Riktig kompetansen tilpasset de arbeidsoppgavene og det ansvaret ansatte har i bedriften, bør være en del av de forebyggende tiltakene. Kunnskap og kompetanse er ferskvare og må vedlikeholdes og fylles opp uansett om du er ny i jobben eller om du har vært i bransjen over mange år. Den som tror den kan alt, har mye å lære!
Kunnskaps- og kompetanseheving i alle ledd i hele kjeden er med på å gjøre bransjen bedre rustet for fremtiden.

Kurs i batterisortering, emballering og merking
Vi som jobber med farlig avfall og farlig gods, skal i henhold til ulike lover og forskrifter ha tilstrekkelig kunnskap om det vi håndterer. Hva som er tilstrekkelig kunnskap, avhenger selvsagt av de arbeidsoppgavene og det ansvaret den enkelte har i bedriften.
Batteriretur tilbyr egne kurs i sortering, håndtering, emballering og merking av kolli med batterier. Batterier kan være farlig avfall, farlig gods, begge deler eller ingen av delene. Kurset vil blant annet hjelpe dere å få oversikt over dette. I tillegg får dere selvsagt også en gjennomgang av de anbefalinger og krav Batteriretur stiller for å oppnå så trygg transport av batterier som mulig.

Vi har god erfaring med å bruke Teams som opplæringskanal, og tilbyr digital opplæring også i fremtiden. Vi kjører også kurs ute hos våre samarbeidspartnere der det er mulig og ønskelig.
Kursbevis fås etter endt kurs.
Ta kontakt med meg for mer informasjon eller for å avtale kurs på kari@batteriretur.no eller tlf 69 10 27 70 så finner vi den løsningen som gir dere best læringsutbytte.

Sikkerhet først – alltid!
Mvh Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur