Risikovurdering som en del av hele nedstrømskjeden

I forrige blogginnlegg skrev jeg helt til slutt at risikovurdering ute på anlegg er en del av trygg transport av batterier, og det står jeg for.
Vår risikovurdering er en viktig del av vår kunnskapsdatabase, men den kan ikke overføres direkte til andre bedrifter – den er «spesialsydd» for Batteriretur. Vår risikovurdering er ikke konstant, men er et levende dokument. Den blir i grunnen aldri ferdig.
Vi skal se litt på noe av det vi i Batteriretur har tenkt underveis når vi jobber med risikovurdering.

Risikovurdering
Det stilles krav gjennom lover og forskrifter om å gjennomføre og til å vedlikeholde en risikovurdering. Uten lover og forskrifter tror jeg det ville bli vanskelig å gjennomføre en del tiltak i arbeidslivet som bedrer forhold på en arbeidsplass. Vi trenger lover og forskrifter som regulerer hva vi kan og hva vi ikke kan i arbeidshverdagen.
Batterireturs risikovurdering følges naturlig opp av en handlingsplan, og den gjennomgås og revideres for å sikre at vi forbedrer våre prosesser og arbeidsmiljøet.
Risikoanalysen må selvfølgelig være basert på kunnskap, kompetanse og erfaring, og det er en kontinuerlig prosess.

Forebygging
Sentrale ord når vi snakker om risikoanalyser eller risikovurdering er forebygging og forebyggende tiltak. Å jobbe forebyggende er bedre og billigere, enn å måtte rydde opp i ettertid.
Batteriretur startet med risikovurdering lenge før jeg begynte i bedriften. Det starta allerede da Batteriretur ble etablert, altså for snart 30 år siden. Den gangen var det fokus på å samle inn kasserte blybatterier slik at vi reduserte risiko for forurensning. Som forebyggende tiltak startet Batteriretur innsamling av kasserte bly og industribatterier for materialgjenvinning. Miljøfokus var viktig den gang, som nå. Risikovurderingen vår har blitt mer omfattende etter hvert, og det er jo naturlig all den tid batteriutviklingen er blitt mer kompleks.
Forurensningsrisikoen er sentral også i dag, vi jobber med farlig avfall, men vi har også måtte ta inn energiinnholdet i batteriene og den risikoen den utgjør i våres arbeidshverdag som en naturlig del av risikovurderingen. Risikovurderingen er under konstant revisjon og i endring, den er et levende dokument.

Samarbeid og involvering
Ser man på vår arbeidsplass er nok den største risikoen for uhell ute på anlegget, ikke i administrasjon. Det er ikke for at vi i administrasjon er så mye flinkere til å tenke risikobasert, men det er ute på anlegget hos operatørene batteriene er. Det er de som håndtere alle kollier som kommer inn til oss. Det er i mottakskontrollen, under håndtering og sortering operatørene har sin arbeidshverdag, og de står i førstelinje ved mottak, håndtering og sortering.
Det vil heller ikke si at vi i administrasjon ikke trenger å tenke risiko, for det må også vi gjøre. Vi skal sammen som bedrift tilrettelegge for å redusere risikoen og skape et godt arbeidsmiljø, – for alle ansatte. Hvis vi i samarbeid definere risiko og tiltak som må settes i verk, tror jeg vi har et godt utgangspunkt. Uten samforståelse og samarbeid blir det en utfordring å jobbe med forbedring. Vi er avhengig av god dialog og involvering av alle i bedriften – vi skal bli bedre sammen.

Kommunikasjon
God kommunikasjon er en selvfølge hvis vi alle skal kunne trekke i samme retning, det er nok alle enig i.
En ting er å forstå hvordan vi jobber, men det er minst like viktig å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør. Forstår man hvorfor, er det lettere å innføre overkommelige endringer i rutiner for å bedre arbeidshverdagen.
Hvis ansatte får ta del i prosesser som fører til endringer i deres arbeidssituasjon, vil de i større grad få eierskap til endringene. Det gjør nok at de lettere aksepterer og følger opp i hverdagen.
Det er vel ingen tvil om at både jeg, og alle andre i Batteriretur alltid har hatt som mål at alle hos oss skal kunne gå hjem fra jobb hver dag med alle ti fingrene i behold, forutsatt at alle hadde ti fingre da dem kom på jobb på morgen. Vi er også helt samstemt på at vi alle ønsker at arbeidsplassen skal være der også neste morgen, og ikke minst at alle ansatte uansett tittel, ansvar eller arbeidsoppgaver har lyst til å komme på jobb hver dag. For å klare dette, er det nødvendig med en del risikoreduserende tiltak.

Risikoreduserende tiltak
God dialog og kommunikasjon på egen arbeidsplass er sikkert en selvfølge, men vi må også tenke utafor våre anlegg hvis vi vil redusere risikoen hos oss. Dialog og kommunikasjon må strekke seg lengere enn porten vår, vi må tenke hele kjeden.
Hvorfor er det viktig for oss?
Jo fordi det som blir emballert ute på anlegg hos våre samarbeidspartnere, er det som kommer inn til vårt anlegg og som våre operatører må håndtere. Det er også det transportørene tar med seg på veien. Så med det i tankene starter vår risikovurdering ute hos våre samarbeidspartnere, vårt landsdekkende innsamlernettverk. Vi har selvfølgelig ikke risikovurdert på vegne av dem vi samarbeider med, men vi er en del av den samme nedstrømmen.
Opplæring er her en viktig faktor for å bedre innstrømmen til vårt anlegg. Batteriretur har satset mye på opplæring, også eksternt. Den eksterne opplæringen blir også en del av forebyggende tiltak i risikovurderingen. Dette har hatt stor innvirkning på kvaliteten på det vi mottar fra vårt innsamlernettverk.

Kunnskaps- og kompetansedeling
Hvis det som settes i transport ikke samsvarer med opplysninger fra avsender, ikke er emballert korrekt eller hvis ikke dokumenter er i samsvar med lasten da skyver man risikoen videre i kjeden. Den risikoen var det vi tok inn i vår risikoanalyse, og satte i verk tiltak i håp om å bedre hverdagen i hele kjeden.
Vi er helt avhengig av at innstrømmen er best mulig, hvis vi skal ha en trygg arbeidsplass og redusere risikoen for uhell eller situasjoner som kunne blitt alvorlige for mennesker, materiell eller miljø.
Vi vil aldri bli kvitt all risiko hos oss heller, men vi vil fortsatt strebe etter å gjøre det vi kan for å redusere den der det er mulig. Skal vi klare det, må vi dele kunnskap, kompetanse og vår erfaring med våre samarbeidspartnere.
Vi i Batteriretur håper vi med dette, og med god dialog kan være med på å redusere risikoen i alle ledd i hele nedstrømskjeden.

Sikkerhet først – alltid!
Sikkerhet koster penger, men vi har tru på at det er billigere å forebygge enn å rydde opp i etterkant. Risikovurdering handler om å forebygge ulykker, miljø- og helseskade for å skape trivsel på arbeidsplassen. Den jobben tar i grunnen aldri slutt.
Uansett om dere har en risikovurdering som er enkel eller omfattende, kan jeg bare ønske dere lykke til med risikovurderingen på deres arbeidsplass.

Kunnskaps- og kompetanseheving
Riktig kompetansen til ansatte bør være en del av de forebyggende tiltakene. Med riktig kompetanse mener jeg selvfølgelig kunnskapen og kompetanse tilpasset både arbeidsoppgaver og ansvar den enkelte ansatte har i bedriften.
Kunnskap og kompetanse er ferskvare og må vedlikeholdes og fylles opp uansett om du er ny i jobben eller om du har vært i bransjen over mange år. Den som tror den kan alt, har mye å lære!
Kunnskaps- og kompetanseheving i alle ledd i hele kjeden er med på å gjøre bransjen bedre rustet for fremtiden.

Sammen blir vi best!
Sikkerhet først – alltid!
Mvh Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur