Aktsomhetsvurdering

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven
AS Batteriretur er godkjent returselskap for alle kategorier batterier. Selskapet samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge.

Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad, samt en egen avdeling for høyenergibatterier i Sandefjord. Selskapet er organisert for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften. Vi har et samarbeid og et finmaskede nett av mottaks- og hentesteder til innsamling av alle kategorier batterier.

Det er i dag tre selskaper som er organisert under merkenavnet Batteriretur®. AS Batteriretur ivaretar det utvidede produsentansvaret for start og industribatterier. For kategorien portable batterier er Rebatt AS etablert, mens det er Batteriretur Høyenergi AS som ivaretar høyenergibatteriene.

Selskapene har felles administrasjon. Selskapene er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 sertifisert. Styret i selskapet består av 6 styremedlemmer i tillegg til styreleder. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er forankret i særskilte corporate governance regler godkjent av aksjonærene. Selskapet anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med sin virksomhet, jf. den norske åpenhetsloven. Selskapet kartlegger alle sine leverandører og forretningsforbindelser og har iverksatt løpende vurderinger og særskilt aktsomhetsanalyse knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø.

Ved arbeidet med aktsomhetsvurderingene våre ser vi til Forbrukertilsynets anbefaling, kombinert med vår lange erfaring med bransjen. Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har kompetente, engasjerte og fornøyde medarbeidere som vår viktigste innsatsfaktor.

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til håndteringen av batterier i transport, lager og for gjenvinning. For å minimere eventuelt negativ belastning søker Batteriretur å innarbeide utvikle og sikre rutiner, opplæring og aktivt bruk av styringsverktøy for behandling av batteriene.

Selskapet har løpende dialog med sitt innsamlernettverk. Selskapet benytter kun anerkjente gjenvinnere og har regelmessig kontakt, besøk og dokumentasjonskontroll i forhold til gjenvinningsgrad som oppnås. Vi følger for øvrig tett opp partnere, leverandører og kunder og stiller krav til dokumentasjon på felles forpliktelse til overholdelse grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold.

Der vi er usikre på hvilken påvirkning partnere, leverandører og kunder påvirker omverden, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom den mottatte dokumentasjon ikke tilfredsstiller ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Batteriretur. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått.

AS Batteriretur sin målsetning er at alle mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet, skal ha gode liv og lønn til å leve av.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere informasjon.


ETISKE RETNINGSLINJER FOR AS BATTERIRETUR
AS Batteriretur ble etablert i 1993 for å ivareta kommende forskriftsregulering vedrørende blybatterier som avfall, og selskapet var i drift fra januar 1994.

Virksomhetsområdet er produsentansvaret for start og industribatterier.

Selskapet er organisert som et kostnadssted, med produsenter og importører av start- og industribatterier som eiere.

Selskapets kontor ligger i Fredrikstad og organiserer landsdekkende innsamling av batterier som gjenvinnes i et internasjonalt råvaremarked.

I selskapets vedtatte retningslinjer for «Eierstyring og selskapsledelse» er
det nedfelt grunnleggende verdier / mål for virksomheten som det er naturlig å bygge på i dette dokumentet. På den måten synliggjør vi for omverdenen hvordan vi ønsker å drive vår forretning.

GRUNNLEGGENDE VERDIER/ MÅL FOR VIRKSOMHETEN
Målsetting
Drive landsdekkende innsamling og start- og industribatterier hvor alle krav til miljøsikkerhet ivaretas og med lavest mulig gebyr.

Effektivitet – Miljøsikkerhet
• Opprettholde høy standard innenfor miljøsikkerhet – innsamlere tilbys informasjon og veiledning om god praksis vedrørende gjenvinning, håndtering og transport av kasserte batterier- gjenvinning av kasserte batterier skal gjøres ved høyverdige, godkjente anlegg – god sporbarhet skal være sikret fra innsamler til gjenvinningsanlegg.

• Kunnskapsformidling – inneha og spre kunnskap om batterier som avfall. Dette kan også benyttes i forhold til andre bransjer slik at den verdifulle kompetanse man besitter kan komme til nytte i andre bransjer og sammenhenger.

• Informasjonsansvar som tjenesteleverandør på vegne av produsentene slik det er nedfelt i batteri- og avfallsforskrifter.

Langsiktighet og nøkternhet
• Selskapet skal være en langsiktig aktør i bransjen og videreføre det gode kvalitetsarbeidet som er nedlagt gjennom mer enn ti år. Å etterleve kravene i relevante norske forskrifter er avgjørende for selskapet.

• Gebyrsatser og innsamlergodtgjørelse sett sammen med pris på gjenvunnet avfall skal gi en tilfredsstillende egenkapital slik at selskapet er i stand til å møte svingninger i metallprisene.

• Nøkternhet i kostnader skal være en viktig ledetråd for hele virksomheten fra innsamling til gjenvinning og i administrasjon og styre.

Åpenhet
• Alle selskaper som er produsent eller importør av start- og industribatterier har rett til å være aksjonær i selskapet. Alle aksjonærer har rett til lik eierandel.

• Det er videre en viktig leveregel at det hersker full åpenhet rundt den kommunikasjon som skjer fra selskapets side og at kundeinformasjon er likeartet enten den går til kunder/ eiere eller til rene kunder. Informasjon til øvrige interessegrupper skal også være åpen og tilgjengelig.

• Kundeinformasjon skal likestilles til kunder/aksjeeiere og øvrige kunder. Det er spesielt viktig at kunder som også er aksjeeiere ikke får mer/bedre informasjon enn de øvrige kundene slik at det oppstår et konkurransefortrinn.

Uavhengighet
• I forhold til innsamlere er det viktig at innsamlere som også er med på eiersiden ikke har noe konkurransefortrinn fremfor en hvilken som helst annen innsamler. Enhver avtale skal oppfylle kravene til armlengde­ prinsippet slik at ingen kan kritiseres for «innsidehandel» og at selskapet oppnår best mulig pris og betingelser.

• Det skal tilstrebes at man har minst to gjenvinningsverk å levere retur­ avfallet til slik at man får en best mulig markedspris for avfallet. Gjenvinningsverk hvor det eventuelt er felles eierinteresser med aksjonærer i AS Batteriretur skal kunne konkurrere på lik linje med øvrige gjenvinningsverk.

Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
• Selskapet skal gjennom sin virksomhet opptre på en måte som er forenlig med og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Dette gjelder så vel for vår egen virksomhet, som for våre forretningspartnere. Forretningspartnere skal sikre at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

• Særlig gjelder disse prioriteringsområdene:
a) Ikke-diskriminering: Vi arbeider for at alle arbeidstakere behandles rettferdig og uten diskriminering.
b) Moderne slaveri: Vi arbeider mot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid, herunder ulovlig barnearbeid.
c) Sikre arbeidsforhold: Vi arbeider for trygge, sunne og sikre arbeidsforhold.
d) Anstendige arbeidsvilkår: Vi arbeider for rettferdige lønninger og rimelig arbeidstid.

• Selskapet krever at alle våre ansatte, innleid personell og øvrige forretningspartnere gjør seg kjent med og etterlever selskapets retningslinjer om respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Revidert 8. juni 2023